תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

להלן פירוט תנאי השימוש באתר. הגלישה באתר והשימוש בשירותים המוצעים באתר השומר (להלן יחד ולחוד “השימוש באתר”) מהווים הסכמה והצהרה (“המשתמש”), כי קרא את כל התנאים בהמשך והסכים לכל האמור בהם. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע הסכמתך לכל תנאי השימוש באתר. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.

כללי

אתר “השומר” בכתובת הדומיין השומר (להלן: “האתר”) מופעל ע״י חברה לניהול אתרים וד״ר ערן שומר (להלן: “מפעילת האתר”). האתר מציג מידע בנושא מוצרים, שירותים ומאמרים ומידע אחר בתחומי האסתטיקה הרפואית קוסמטית ורפואת שיניים.  

אחריות המשתמש

השימוש באתר מותר באופן פרטי ואישי בלבד. המשתמש מצהיר כי הינו בעל כשירות חוקית להתקשר ולקבל את השרות באתר ווידא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש באתר. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעולות שיתבצעו בניגוד לאמור לעיל ו/או על ידי מי שאינו מורשה לכך. במידה והמשתמש ימלא פרטים כלשהם באתר, הינו מתחייב למלא אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ואשר הינו רשאי למסרם ושאינם מהווים פגיעה באדם או גוף אחר.  

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזאת למפעילת האתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש באופן הדרוש לקבלת השרות המוצג באתר, לרבות קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי מצדדים שלישיים באמצעות הפרטים אותם מילא באתר. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאותם צדדים שלישיים שפנו למשתמש, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם. מפעילת האתר רשאית להשתמש ולאסוף למאגר המידע של מפעילת האתר את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש, לצורך שימוש מסחרי. 
המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילת האתר תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות “עוגיות” ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה מפעילת האתר רשאית למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים בהתאם להוראות החוק וכן לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי מפעילת האתר בקשר עם המשתמש לצרכי מפעילת האתר. יובהר כי מפעילת האתר פועלת כמיטב יכולתה על מנת להגן על פרטיות המשתמש באתר, ונוקטת אמצעים סבירים לשמירה על המידע הנ”ל. למרות האמור, מפעילת האתר תהיה רשאית לחשוף מידע בקשר עם המשתמש על פי כל דין כאמור ו/או בקשר עם הליכים משפטיים ו/או לצורך הגנה על מפעילת האתר ומי מטעמה.  

אחריות לתוכן

מפעילת האתר איננה אחראית בכל אופן שהוא לתכנים המועלים לאתר ע״י אחרים מלבדה. כל העלאה של תוכן כאמור נעשית כשירות למשתמש בלבד וכפופה לתנאי השימוש. אין באפשרות מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לבדוק את כל התכנים ו/או לאשררם. מפעילת האתר, מאפשרת העלאת תכנים/מידע, לרבות תוכן/מידע מקצועי, לצורך הערכת תועלתו על ידי המשתמש בלבד. התוכן/המידע יכול להיות נכון, מדויק ויעיל ויכול שאיננו נכון ו/או מדויק ו/או יעיל. לכן, אין להתייחס אל התוכן/המידע כאל תוכן/מידע רשמי או מומלץ ו/או תוכן/מידע שקיבל את אישורה של מפעילת האתר. על המשתמש לבדוק את נכונותו ו/או דיוקו ו/או יעילותו ולהעריך את התוכן/המידע בעצמו ובאמצעות מומחה מהתחום אליו קשור התוכן/המידע. האתר אינו מתיימר לספק כל ייעוץ בין בתחומים בריאותיים, אסתטיים, או אחרים, או לתת עצה אחרת בתחומים אחרים הדורשים ניסיון, מומחיות או הכשרה לרבות טיב או איכות או בטיחות השירותים המוצעים באתר. על המשתמש להיוועץ במומחה בקשר לתוכן/למידע שבאתר. תכנים/מידע שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ/ טיפול מקצועי.  

קניין רוחני

המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של מפעילת האתר, בין אם פורסם על ידה או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לפגוע בהגבלת אחריות מפעילת האתר כאמור לעיל ולהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר. 
כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילת האתר או בבעלותו של צד שלישי הקשור עימה. שימוש כלשהו שאינו מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר ו/או אותו צד שלישי שסימני המסחר הינם בבעלותו. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.  

שחרור מאחריות

המשתמש משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או כתוצאה מכך ומצהיר כי השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר בזאת את מפעילת האתר מאחריות כלשהי בגין כל נזק שייגרם למחשבו, לגופו וכל נזק אחר, היה וייגרם נזק כזה, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים. המשתמש משחרר בזאת את בעלי האתר, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, בעלי המניות וכדומה, משוחררים מכל אחריות באשר להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או הונאה, שינבעו או שעלולים להיווצר עקב השימוש באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יש להתייעץ התייעצות אישית ברופא או מטפל מוסמך אחר לפני קבלת כל טיפול רפואי או פרה - רפואי, לרבות נטילת כל תרופה או שימוש במכשירים או אביזרים. בכפוף לכל דין, מפעילת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה איננו ולא יהיה אחראי לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם לכל אדם לרבות בעקבות כל טיפול ו/או כל שירות ו/או שימוש במידע/תוכן המפורסם באתר זה ו/או כל שימוש אחר באתר ו/או כתוצאה ממידע שגוי או לא מדויק המופיע בתכני האתר או באתרים הקשורים אליו והמקושרים אליו.  

תקלות

מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. יחד עם זאת, מפעילת האתר לא תישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צדדים שלישיים ו/או כל גורם אחר, שאינו בשליטת מפעילת האתר. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואיננה מתחייבת כי מידע זה ישמר. מפעילת האתר איננה מתחייבת לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית להשבית את האתר באופן יזום מזמן לזמן כדי לשדרג/לעדכן/לתחזק ולמחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר וזאת לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי.

תלונות משתמש

כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה מתבקש לפנות למפעיל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני info@ha-shomer.co.il, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע ופירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. מפעילת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך איננה מתחייבת ללוחות זמנים כלשהם ואיננה מתחייבת כי תפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה תפעל מפעילת האתר לפי המתחייב על פי הדין בישראל.

שאלות בנוגע לתנאי השימוש באתר

במידה וברצונך לשאול שאלות בנוגע לאמור בתנאי השימוש באתר, אנא פנה/י אלינו לכתובת המייל info@ha-shomer.co.il ונשמח להבהיר כל שאלה בהקדם האפשרי.

תחום שיפוט

על השימוש באתר יחול הדין של מדינת ישראל והוא בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל האמור בתנאי השימוש באתר תהיה הסמכות של בית המשפט בתל-אביב.

pointer arrow

הדרך לחיוך המושלם מתחילה כאן!